Foto: Terje Pedersen / NTB
Foto: Terje Pedersen / NTB

Flertall for regulering av dagligvarehandelen

13. mai 2022

En samlet opposisjon på Stortinget går inn for en rekke forslag om regulering av dagligvarehandelen, med mål om at nordmenn får lavere matpriser i butikkene.

Det skriver det største opposisjonspartiet Høyre i en pressemelding fredag.

Ifølge partiet er det et bredt flertall på Stortinget som nå går inn for en rekke tiltak som skal sørge for bedre konkurranse, bredere utvalg og billigere mat. Høyre, Frp, Venstre, KrF, MDG, SV og Rødt er med på vedtaket.

– I dag er jeg glad for at et bredt og solid flertall har annonsert at de vil stemme for en ny politikk som vil bedre konkurransesituasjonen i norsk dagligvarebransje. Det trengs, sier stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H) i næringskomiteen.

Vestre støtter

Regjeringspartiene Ap og Sp er ikke en del av flertallet bak forslaget, men næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier han i det store og det hele støtter initiativet.

– Regjeringens mål har hele tiden vært at alle partier på Stortinget kan samle seg om felles forslag for å styrke konkurransen i dagligvaremarkedet. Derfor er jeg glad for at det ser ut til å bli enighet om flere gode tiltak som kan bidra til lavere priser og bedre utvalg i butikkene, sier han i en kommentar til NTB.

Flere av disse forslagene har regjeringen selv tatt initiativ til, ifølge Vestre.

– Her jobber vi allerede med å presentere de neste stegene før sommeren. Jeg vil selvsagt involvere Stortinget i det videre arbeidet, sier han videre.

Her er forslagene 

1. Stortinget ber regjeringen følge opp vedtak 572 (jf. Innst. 185 S (2020–2021) om usaklig forskjell i innkjøpsbetingelser.

2. Stortinget ber regjeringen vurdere å senke terskelen for når aktører i dagligvaremarkedet anses som dominerende.

3. Stortinget ber regjeringen utrede ytterligere konkurransefremmende tiltak og fremme forslag som kan hindre dominerende markedsaktører i dagligvarebransjen i å misbruke sin markedsmakt til å svekke konkurransen og stå i veien for nye innovative aktører.  Herunder vurdere former for regulering av prisdifferanser, og komme tilbake til Stortinget i løpet av 2022. Det er viktig at tiltakene som vurderes bidrar til økt konkurranse, mer mangfold, lavere priser til forbrukerne og at det blir enklere for nye aktører å etablere seg i dagligvaremarkedet.

4. Stortinget ber regjeringen sende på høring en midlertidig forskrift i medhold av konkurranseloven § 14 om usaklig prisdiskriminering, og eventuelt andre bestemmelser om usaklig prisdiskriminering. Følgende hensyn bør være en del av høringsutkastet: 

a. En operasjonell definisjon av vesentlig markedsmakt 

b. En operasjonell definisjon av hva som utgjør en varekategori 

c. En operasjonell definisjon av ulike innkjøpsbetingelser 

d. At dersom leverandører med vesentlig markedsmakt skal tilby dagligvarekjeder og grossister ulike innkjøpsbetingelser, skal leverandøren kunne begrunne ulikheten saklig. Det vises til vedtak 572 (jf. Innst. 185 S (2020–2021) for definisjon og konsekvenser av forskjeller i innkjøpsbetingelser som ikke kan begrunnes saklig. 

Regjeringen bes komme tilbake til Stortinget innen utgangen av 2022 med resultatene av høringen, og forslag til videre oppfølging. Det bør inngå i høringsgrunnlaget at forskriftene skal evalueres etter 3 år, og at evalueringen skal fremlegges for Stortinget.

5. Stortinget ber regjeringen utarbeide et regelverk som pålegger kjedene en felles merkeordning for EMV, med kjedenavn, produsent og produktets opprinnelsesland, slik at forbrukerne kan gjøre opplyste valg. 

6. Stortinget ber regjeringen om å utrede og fremme sak til Stortinget på egnet måte om virkningene av vertikal integrasjon og EMV har på konkurransesituasjonen, prisene og utvalget. En slik sak må omfatte mulig utvidelse av kjedenes meldeplikt til Konkurransetilsynet til å omfatte kjøp eller leie av produksjonskapasitet, en begrunnelsesplikt ved forskjeller i påslag mellom EMV og uavhengige merkevarer og en hjemmel for Konkurransetilsynet eller Dagligvaretilsynet for å føre tilsyn med bruken av EMV i dagligvaremarkedet.

7. Stortinget ber regjeringen raskest mulig komme tilbake til Stortinget med en konkret plan for oppfølging av stortingsvedtak nr. 577 og 578 (2020–2021) om vertikal integrasjon og egne merkevarer i dagligvarebransjen

8. Stortinget ber regjeringen om å vurdere hvordan en kan hindre bruken av negative servitutter på næringsareal, som hindrer etablering av nye dagligvareaktører. 

9. Stortinget ber regjeringen utrede tiltak for å sikre konkurranse og mer åpenhet innenfor grossist- og distributørleddet i dagligvarehandelen, herunder tilsyn med priskalkylene for distribusjonstjenester. 

10. Stortinget ber om at arbeidet har høy prioritet og at Stortinget blir involvert i arbeidet på egnet måte.

Kilder: NTB og Høyre.no